අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය, 2014 භෞතික විද්‍යාව I පත්‍රය - විවරණය

2015 සිට ඉන් එහා වසර වල දී උසස් පෙළ විභාගයට ජීව විද්‍යා හා ගණිත අංශ වලින් පෙනී සිටින සොයුරු සොයුරියන්ට අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය, 2014 භෞතික විද්‍යාව I පත්‍රය - විවරණය

Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.