කගේ ලගවත් 2010-2013-physics past papers සහ 2000-2002 chemestry past papers නැද්ද ?

                          කගේ ලගවත්

2010 සිට 2013 දක්වා physics  past papers

                                 සහ

2000 සිට 2002 දක්වා chemistry  past  papers නැද්ද ?

තියනවා නම් upload කරනවද?ලොකු උදව්වක්

Tagged:
Sign In or Register to comment.