පීඩනය දෛශිකයක්ද? අදිශයක්ද?

edited October 2019 in Advanced Level
පීඩනය දෛශිකයක්ද? අදිශයක්ද?  :-/ 
සර්වසමදිශයක් කියන්නෙ මොකක්ද?
Tagged:

Answers

 • edited November -1
  පීඩනය නම් අදිශයක්.
  :-w
 • edited November -1
  අදිශයක්.
  සර්වසමදිශයක් කියන්නෙ මොකක්ද? :-/
 • edited November -1
  =)) >:) :ar! :)) :)) :)]
 • edited July 2014
  @Nuwan ඒක තමයි යකො මමත් අහන්නෙ :((
 • edited November -1
  මං නම් එහෙම එකක් අහලවත් නෑ 8-|
 • edited November -1
  pidanaaya adishayak but pidana bala deeshika
Sign In or Register to comment.