යාලුවනේ් A/L වලට ICT + MATHS කරන්න පුලුවන්ද?

edited November -1 in Advanced Level

යාලුවනේ් A/L වලට  ICT + MATHS කරන්න පුලුවන්ද?

ICT + MATHS කරොත් අයින් වෙන විෂයන් මොනවද?

 

Answers

 • edited November -1
  ඔව් පුළුවන් :)
  ගොඩක් වෙලාවට chemistry අයින් කරලා තමයි ICT කරන්නේ...
 • edited November -1

  KARANNA PULUWAN.....MAMATH KARANNE ICT + C.MATH + PHYSICS

 • edited November -1
  ඔව්
Sign In or Register to comment.