රාසයන විද්‍යාව ඉගෙනගන්න සුපිරි ගුරුතුමෙක්

edited November -1 in Advanced Level

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂවේදී උපාධීධාරියෙකු විසින් මෙහෙයවන රාසායන විද්‍යා පංතී. කුඩා කන්ඩායම් හෝ තනි පංති සඳහා අමතන්න. 0715342546

Sign In or Register to comment.